Grace is a liar – VP Mujuru

 • Post author:
 • Post category:News
 • Post comments:0 Comments

1.2kViews

ZIMBABWE – Vice President Mujuru yesterday launched a veiled attack on First Lady Grace Mugabe, accusing her of lying that she was corrupt and an extortionist.

She said this at her graduation party in Dotito, Mt Darwin, where most of her perceived allies congregated to offer support. The event – more than celebrating her academic achievements – seemed to suggest that the VP can muster massive support, making her an alternate centre of power that could rival the President and Amai Mugabe.

Temba Mliswa, Amos Midzi, Rugare Gumbo, Webster Shamu, Enoch Porusingazi, Munacho Mutezo, Freddy Kanzama, Tshinga Dube, Kindness Paradza and Sikhanyiso Ndlovu were among those at the event. Some in the crowd were shouting “Pamberi neGamatox, Pasi nezvipfukuto, Pasi neHerald”.

Zanu­PF Harare youths had also been reportedly bussed in and sponsored by Midzi. About 10 commuter omnibuses transported the youths to and from Mt Darwin. VP Mujuru said Amai Mugabe was wasting her time by attacking her in public. She stealthily accused the First Lady of engineering her “persecution”, saying she was not a sellout.

Throughout her address, she repeated that her educational background was traceable in statements read to be attacking Grace Mugabe who has received warranted criticism from the private media over her Doctorate degree.

“Mukada kupinda munyaya dzezvematongerwe enyika tinobvumirana. ‘Sekuru Chidamba apa pamurikuda kupinda apa hamukwane. Apa mirai imimi mupinde apa. Uyu ndiye anogona apa’. Chiregai kurwadziwa itiyi, ‘Mwari mandinzwa ndatombowanirwa pandinogona’” said VP Mujuru.

“Mukayenda kuEurope mukawona munhu anotsvaira nekucleaner mutoilet hamumbofunga kutsvaga pamwe pekudyira imi. Munongogara mototanga kudya muri mutoilet nokuti hapana chaunonzwa magadzirwa manhi. Ini ndinoda kudada nezvandinogona. Handidi kudada nezvisi zvangu. Veduwe, ndishandisei. Ndozvandinogonawo izvozvo. ‘Mai Mujuru unogona izvi huya tiswere tichikurukura’. Handigone politics chete. Ndaakugona kuruka mari yako nezvauinazvo.” She said she will never sellout the party.

“Ayehwa nekuti nhamo dzatakapihwa nemasanctions dzakawandisa. Nhamo dzatanga tichifunga navaMugabe kuti tasuninguka. VaMugabe matipa minda. VaMugabe chitibatsirai tinyatsorima. Varikutadza kunyatsotibatsira nekuti mawaniro ezvinhu zvekushandisa arikuvanetsa nekuda kwema sanctions.

“Inini Teurai ndozoita imwe sanction futi? Kwete! Kwete, ini mwana waMuganda handife ndakatengesa. Vamwe vangu varimuna Nyagombe naKaroyi, vamwe vangu varikukamhinha, vamwe vangu vasina mawoko kana makumbo. Hazvigoni. “Dzidzo inofanira kundibatsira kuwunganidza. Nyangwe vano pesekiyuta vanofanira kunzi huyai tibate pamwe chete nyangwe vasingandifarire uchandifarira ndakupa zvinoshandura kugara kwako.”

She added: “Nyangwe ukasandifarira hazvigone nyangwe mese muripano hamungandide zvakafanana. No. hazvimbondirwadza kuti haundide asi pane achabenefita nezvaandakupa ari kuseri kwako. Izvi zvatinazvo izvi ndezvepasi. Hudhokota uhu ndayenda Kumbi mwanangu, Chipo, Nyasha, Kudzi havahutore. Asi zvandichasiya ndadyara mamuri ahh ndicharegererwawo zvimwe zvitadzo zvangu.

“Ndinezvitadzo asi musandinyepere, zvandisingaite handiite. Nhasi harisi zuva repolitics harisi zuva rekutaura chinhu ndauya kuzotaura zvedzidzo kuti ndirikutenda vaMugabe. Ndirikutenda Zanu PF. Vandirera kusvika ndava Doctor. Ngavachitarisirewo zvinobva kwandiri ndivabatanidzirewo mhuri yavo igare zvakanaka murudo.

“Ndinogona hangu ndisina kukunakira hangu pachiso haisimhosva yangu asi Mwari wangu arikudenga anofara neni. Ndinogona hangu kunge ndisina chimiri chakakunakira asi Kristu arikufara nemhuno dzangu. Ndinongoti chiregai kuzvonda wamawona farirayi zvaachakupayi.”

VP Mujuru said she wanted to leave a legacy of uniting the party. “Ngatidayi oh, takabva kumaelection gore rapfuura. Tasarirwa nemakore matatu ane half isisakwane kudzokera futi kuyi? Kutanga nhasi, zvatichabata, zvatichataura ngatibatei umwe neumwe asirikufambirana navaMugabe neZanu­PF tisatukane, tisarovane.

“Nokuti nhasi uchamurova uchamutuka kwasara less than three years kuti umuti huya undivhotere anenge achine chigumburo newe. Tirikutora nguva yakawanda, yakawandisisa tichiita zvisina mubhadharo. Ayehwa, ayehwa, ayehwa inini chandakuda, ndakuudzai kuti ndakukwana 60 years. Ndine vakoma nevanin’ina vakapatadza. Ndirikufunga kuti chandinofanira kusiya ndaita ndisati ndafa chinoratidza kuti vaMugabe vakadyara mhodzi ino yakabuda yaita zvibereko kubatanidza vana vemusangano. Kubatanidza vana vemusangano. “Ndoda kuti vaone kuti dzidzo yavakandipa yashanda, handidi kuvashaisa hope kuti ndapa mwana wangu dzidzo chava chibandupandu chakufamba chichifuwisa vamwe vana, kuvashaisa rugare.”

In Harare, the provincial Youth League chair Godwin Gomwe told The Sunday Mail that Tendai Savanhu, Midzi and Mangondo mobilised resources for yesterday’s function. Savanhu was reportedly coordinating from South Africa. Gomwe accused the provincial leadership of running a parallel youth league.

“During Grace Mugabe’s tour, they never contributed even a single cent, but now they have hired at least 10 commuter omnibuses. They bought beer and fuel coupons. It’s now clear that they are working for the removal of the President because you can’t claim to love the President and yet you don’t love the wife.

“They have their own youth league which is led by the former chairman (Jim Kunaka). They did not even communicate with me. If it were a party function, which we were all supposed to attend, (they should have communicated).” Sunday Mail

  love 0 Love
  wink 0 Wink
  lol 0 LoL
  wow 0 Wow
  cry 0 Cry
  angry 0 Angry